นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด ตระหนักดีถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและความเชื่อใจที่ลูกค้าทุกท่านมีให้กับบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการจัดเก็บข้อมูลบุคคลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการผ่าน www.yalethailand.com ดังนี้

  • การเข้าใช้บริการในเว็บไซต์นี้ และการทำธุรกรรมต่างๆ ที่ท่านได้บันทึกลงในเว็บไซต์นี้ จะถูกนำมาใช้ประโยชน์เฉพาะส่วนที่จำเป็นแก่การอำนวยความสะดวกและปรับปรุงการให้บริการที่ดีที่สุดบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยหรือนำไปใช้ประโยชน์อื่นใด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล
  • เว็บไซต์นี้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานสูงเพื่อป้องกันและคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกทุกท่านอย่างเต็มที่ รวมทั้งมีการทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม หากเกิดเหตุสุดวิสัยจนทำให้ข้อมูลเสียหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่ากรณีใดๆ
Privacy Policy

ข้อกำหนดการใช้งาน

  • การใช้งานและดำเนินการต่างๆ ผ่านเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงการใช้งานแล้ว และให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และตามกฏหมายของประเทศไทย
  • ภาพ ข้อความ หรือเนื้อหาที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ถือเป็นข้อมูลทั่วไปที่บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้น ณ ช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจไม่เป็นปัจจุบันหรือมีข้อผิดพลาดได้ บริษัทฯจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขภาพหรือข้อความ เนื้อหาที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ และจะแก้ไขทันทีที่พบข้อผิดพลาด ทั้งนี้ สิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการใดๆ ก็ตามในทุกกรณีของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด ผู้สมัครและ/หรือสมาชิกเข้าใจ และยอมรับตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเป็นอย่างดีและยืนยันจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีใดๆ ทั้งทางแพ่งและอาญาต่อบริษัทฯ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลปัจจุบันได้ที่ฝ่ายขายยกย้ายโทร 02-096-9898 # 1202-1207
  • การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่นที่มีชื่อปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาพหรือข้อความหรือเนื้อหา ตลอดจนระบบดำเนินการภายในเว็บไซต์นั้นๆ และไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด เสียหาย อันเกิดจากเว็บไซต์นันๆ
  • บริษัทฯ ถือเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ในเว็บไซต์นี้แต่เพียงผู้เดียว ผู้ใดนำภาพหรือข้อความหรือเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำ หรือดัดแปลงและเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ มีความผิดทั้งทางแพ่งและอาญา บริษัทฯ จะดำเนินคดีตามกฏหมายจนถึงที่สุด
After Sale Service
Service Center